ආවරණ ප්‍රදේශ


බදුල්ල හා මොණරාගල දිස්ත‍්‍රික්ක දෙක තුළ ක‍්‍රියාත්මක වේ.

පළාත් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය යටතේ ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කොට්ඨාශ 03 කි.
1. බදුල්ල ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කොට්ඨාශය
2. බුත්තල ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කොට්ඨාශය
3. බිබිල ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කොට්ඨාශය

බදුල්ල ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කොට්ඨාශයේ ආවරණ කලාප

1. බදුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
2. හාලිඇල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
3. බණ්ඩාරවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
4. දියතලාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
5. ඇල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
6. හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
7. වැලිමඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
8. ඌවපරණගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
9. පස්සර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
10. ලුණුගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
11. සොරණාතොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
12. මීගහකිවුල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
13. කන්දකැටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

බිබිල ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කොට්ඨාශයේ ආවරණ කලාප

1. බිබිල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
2. මඩුල්ල ප‍්‍රා.ලේ.කා
3. මැදගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
4. රිදිමාලියද්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
5. මහියංගණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

බුත්තල ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කොට්ඨාශයේ ආවරණ කලාප

1. මොණරාගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
2. බුත්තල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
3. තණමල්විල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
4. වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
5. සෙවණගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
6. බඩල්කුඹුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
7. කතරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
8. සියඹලාණ්ඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය