අප අමතන්න

ඌව පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
රත්වත්ත මාවත
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 (0)55 2222 311
ෆැක්ස් : +94 (0)55 2229 629
විද්‍යුත් තැපෑල : ceirrigationuva@yahoo.com


 

Contact us

8 + 6 =